1 người được đăng ký mấy người phụ thuộc?

2023-03-17 08:00:28
T
1 người được đăng ký mấy người phụ thuộc?

Giảm trừ gia cảnh được áp dụng cho bản thân người nộp thuế và người phụ thuộc của người nộp thuế. Vậy được giảm trừ gia cảnh tối đa bao nhiêu người?

1. Được giảm trừ gia cảnh tối đa bao nhiêu người?

Giảm trừ gia cảnh gồm 02 phần là giảm trừ gia cảnh cho bản thân và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Bản thân người nộp thuế sẽ đương nhiên được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân và sẽ không bị giới hạn tối đa số người phụ thuộc được đăng ký giảm trừ.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, có thể gói gọn một số nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh như sau:

- Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công đương nhiên được giảm trừ gia cảnh;

- Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc khi người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

- Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ 01 lần vào 01 người nộp thuế trong năm tính thuế đó. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Qua đây, có thể khẳng định, pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành không giới hạn số lượng người được giảm trừ gia cảnh tối đa chỉ cần thuộc đối tượng được giảm trừ và thỏa mãn các điều kiện tương ứng theo quy định thì sẽ được giảm trừ gia cảnh.

Được giảm trừ gia cảnh tối đa bao nhiêu người khi tính thuế TNCN
Được giảm trừ gia cảnh tối đa bao nhiêu người khi tính thuế TNCN? (Ảnh minh họa)

2. Giảm trừ gia cảnh mỗi người được bao nhiêu?

Mức giảm trừ gia cảnh sẽ được điều chỉnh trong trường hợp chỉ số giá tiêu dùng CPI biến động trên 20% so với thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh từ kỳ tính thuế 2020 - nay là: 09 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc.

Trước đó, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

3. Khi nào phải đăng ký lại người phụ thuộc?

Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc 01 lần trong suốt thời gian tính giảm trừ gia cảnh và chỉ phải đăng ký lại người phụ thuộc khi thay đổi nơi làm việc.

Chỉ phải đăng ký lại người phụ thuộc khi thay đổi nơi làm việc
Chỉ phải đăng ký lại người phụ thuộc khi thay đổi nơi làm việc (Ảnh minh họa)

Điểm i khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.

Điều 36 Luật Quản lý thuế năm 2019 có nêu, khi có thay đổi tăng/giảm về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo mẫu và nộp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan thuế (người nộp thuế tự khai thuế).

Kết luận: Không bị giới hạn số lượng tối đa người được đăng ký giảm trừ gia cảnh miễn là thuộc đối tượng được giảm trừ và thỏa mãn các điều kiện tương ứng.