Ninh Thuận quy hoạch 8 đô thị mới gồm Cà Ná, Vĩnh Hy ...

2023-03-03 11:20:55
T
Ninh Thuận quy hoạch 8 đô thị mới gồm Cà Ná, Vĩnh Hy ...

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 với việc thành lập 8 đô thị mới và nâng cấp nhiều đô thị.

Theo đó, đối tượng điều chỉnh, bổ sung: đô thị Tân Sơn, huyện Ninh Sơn; đô thị Phước Dân, huyện Ninh Phước; đô thị Lợi Hải, huyện Thuận Bắc; đô thị Phước Đại, huyện Bác Ái; đô thị Vĩnh Hy và đô thị Thanh Hải, huyện Ninh Hải; đô thị Phước Nam, đô thị Cà Ná và đô thị Sơn Hải, huyện Thuận Nam; đô thị Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn.

Ninh Thuận quy hoạch 8 đô thị mới gồm Cà Ná, Vĩnh Hy...

Nội dung tập trung vào việc điều chỉnh loại đô thị cho các đô thị trên địa bàn tỉnh tại thời điểm hiện tại để đảm bảo phù hợp với số liệu đánh giá hiện trạng năm 2022.

Trong đó, giai đoạn 2021-2025: Điều chỉnh tỷ lệ đô thị hóa từ 46% thành 45%; Điều chỉnh kế hoạch nâng loại đô thị từ đô thị loại V lên đô thị loại IV của đô thị Tân Sơn, huyện Ninh Sơn đến năm 2020 thành trong giai đoạn 2021-2025; Điều chỉnh kế hoạch nâng loại đô thị từ đô thị loại V lên đô thị loại IV của đô thị Phước Dân, huyện Ninh Phước đến năm 2030 thành trong giai đoạn 2021-2025; Điều chỉnh kế hoạch nâng loại đô thị loại V của đô thị Lợi Hải, huyện Thuận Bắc và đô thị Phước Đại, huyện Bác Ái đến năm 2020 thành trong giai đoạn 2021-2025; Điều chỉnh kế hoạch nâng loại đô thị loại V của đô thị Thanh Hải, huyện Ninh Hải; đô thị Phước Nam và đô thị Cá Ná, huyện Thuận Nam đến năm 2030 về giai đoạn 2021-2025.

Đến năm 2030: Điều chỉnh tỷ lệ đô thị hóa từ 52% thành khoảng 55-56%; Điều chỉnh kế hoạch nâng loại đô thị loại IV của đô thị Lợi Hải, huyện Thuận Bắc đến năm 2030 về thành đô thị loại V; Điều chỉnh không đưa đô thị Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn vào kế hoạch nâng loại đô thị loại V.

Ngoài điều chỉnh, quyết định còn bổ sung các nội dung như: Điều chỉnh, bổ sung nâng loại đô thị Cá Ná, huyện Thuận Nam từ đô thị loại V lên thành đô thị loại IV đến năm 2030; Bổ sung kế hoạch nâng loại đô thị loại V của đô thị Vĩnh Hy, huyện Ninh Hải và đô thị Sơn Hải, huyện Thuận Nam vào hệ thống đô thị của tỉnh đến năm 2030.

Các chỉ tiêu chính và phát triển đô thị theo các giai đoạn sau điều chỉnh

Chỉ tiêu cho giai đoạn 2021-2025:

Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó dành nguồn lực đầu tư cho khu vực phía Nam tỉnh (hạ tầng kết nối vùng về giao thông, khu công nghiệp Phước Nam, khu công nghiệp Cà Ná, khu cảng tổng hợp Cà Ná…).

Tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị đối với các đô thị đã xác định trong danh mục, đặc biệt là các đô thị có vai trò là hạt nhân cấp vùng để thúc đẩy sự phát triển đô thị, phát triển kết nối du lịch, thương mại, dịch vụ.

Hoàn thiện các tiêu chí, lập Đề án công nhận 02 đô thị Tân Sơn và Phước Dân đạt tiêu chí đô thị loại IV, Đề án thành lập 02 đô thị Lợi Hải và Phước Đại đạt tiêu chí đô thị loại V.

Lập kế hoạch, từng bước đầu tư xây dựng để hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại V còn thiếu cho 03 đô thị: Phước Nam, Cà Ná và Thanh Hải để làm cơ sở hoàn thiện các tiêu chí, lập Đề án thành lập đô thị loại V.

Tỷ lệ đô thị hóa đạt 45% và các chỉ tiêu khác.

Sau khi điều chỉnh, tổng số đô thị trên địa bàn tỉnh là có 09 đô thị, gồm: 01 đô thị loại II: thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; 02 đô thị loại IV: thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn và thị trấn Phước Dân; 06 đô thị loại V gồm 01 đô thị hiện hữu là thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải và 05 đô thị mới gồm các đô thị: Lợi Hải; Phước Đại; Phước Nam; Cà Ná và Thanh Hải.

Về định hướng đến năm 2030:

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị theo định hướng quy hoạch gắn với việc mở rộng, nâng cấp, chỉnh trang các đô thị hiện hữu.

Lập kế hoạch, từng bước đầu tư xây dựng để hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại IV còn thiếu của đô thị Phước Nam và Cà Ná để làm cơ sở hoàn thiện các tiêu chí, lập Đề án công nhận đô thị loại IV.

Lập kế hoạch, từng bước đầu tư xây dựng để hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại V còn thiếu cho 03 đô thị: Lâm Sơn, Vĩnh Hy và Sơn Hải để làm cơ sở hoàn thiện các tiêu chí, lập Đề án thành lập đô thị loại V.

Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 55-56% và các chỉ tiêu khác.

Sau khi điều chỉnh, tổng số đô thị trên địa bàn tỉnh là có 12 đô thị, gồm: 01 đô thị loại II: thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I trực thuộc Tỉnh; 04 đô thị loại IV gồm 02 đô thị hiện hữu là Tân Sơn, Phước Dân và 02 đô thị loại IV mới là thị trấn Phước Nam và thị trấn Cà Ná; 07 đô thị loại V, bao gồm 04 đô thị hiện hữu là thị trấn Khánh Hải, thị trấn Lợi Hải; thị trấn Phước Đại; thị trấn Thanh Hải và 03 đô thị loại V mới là Lâm Sơn, Vĩnh Hy và Sơn Hải.

Ninh Thuận quy hoạch 8 đô thị mới gồm Cà Ná, Vĩnh Hy...

Ninh Thuận quy hoạch 8 đô thị mới gồm Cà Ná, Vĩnh Hy...