Nội dung trọng tâm lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

2023-01-06 09:54:02
T
Nội dung trọng tâm lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Ngày 31/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, Chính phủ tổ chức lấy ý kiến về toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và tập trung vào một số vấn đề trọng tâm gồm:

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Phát triển quỹ đất;

- Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

- Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai;

- Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất;

- Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất;

- Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực;

- Hộ gia đình sử dụng đất.

Nội dung trọng tâm lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
Các nội dung trọng tâm lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi (Ảnh minh họa)

Về các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến:

- Các tầng lớp Nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài lấy ý kiến về:

 • Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

 • Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

 • Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

 • Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

 • Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa;

 • Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai;

 • Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác lấy ý kiến về:

 • Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

 • Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất;

 • Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

 • Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất;

 • Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm;

 • Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể;

 • Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

 • Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

- Các cơ quan Nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp lấy ý kiến về:

 • Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

 • Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất;

 • Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

 • Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số;

 • Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

 • Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất;

 • Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất;

 • Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm;

 • guyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể;

 • Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

- Các chuyên gia, nhà khoa học lấy ý kiến về:

 • Phạm vi điều chỉnh;

 • Giải thích từ ngữ;

 • Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

 • Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm;

 • Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không;

 • Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.

Xem đầy đủ Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai tại Nghị quyết 170/NQ-CP.