8 quyền lợi dành cho lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi

2023-08-11 07:50:59
T
8 quyền lợi dành cho lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Bộ luật Lao động, các Luật liên quan và văn bản hướng dẫn đã dành cho lao động nữ nhiều ưu tiên nhằm tạo điều kiện cho họ có thời gian và sức khỏe để chăm sóc con dưới 12 tháng tuổi. Dưới đây là 08 quyền lợi dành cho lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
 

quyen loi lao dong nu nuoi con duoi 12 thang tuoi

Trên đây là 08 quyền lợi lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi được hưởng.