Từ ngày 01/10/2023, viên chức không còn được miễn chế độ tập sự

2023-08-15 08:59:46
T
Từ ngày 01/10/2023, viên chức không còn được miễn chế độ tập sự

Nội dung này được nhắc đến tại Thông tư 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư số 12 bãi bỏ 10 Thông tư khác từ ngày 01/10/2023 trong đó có Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

viên chức không còn được miễn chế độ tập sự
Từ ngày 01/10/2023, viên chức không còn được miễn chế độ tập sự (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 10 của Thông tư 15/2012/TT-BNV quy định trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự như sau:

- Người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

  • Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên;
  • Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

- Người được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu không có đủ các điều kiện quy định thì phải thực hiện chế độ tập sự.

- Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Như vậy, khi Thông tư 15/2012/TT-BNV bị bãi bỏ kể từ ngày 01/10/2023, đồng nghĩa với việc quy định về các trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự đối với viên chức tuyển dụng sẽ không còn hiệu lực.

Thông tư 12/2023 còn bãi bỏ một số Thông tư khác quy định liên quan đến tuyển dụng, nâng ngạch của viên chức, công chức như:

- Thông tư số 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

- Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

- Thông tư số 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập…